ZASADY I REGULACJE DOTYCZĄCE DZIERŻAWY NIERUCHOMOŚCI: PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Dzierżawa nieruchomości jest umową, na mocy której jedna strona (dzierżawca) zobowiązuje się przekazać drugiej stronie (dzierżawcy) nieruchomość albo jej część w korzystanie, a dzierżawca zobowiązuje się płacić dzierżawcę określone wynagrodzenie (czynsz).
Zasady i regulacje dotyczące dzierżawy nieruchomości opisują prawa i obowiązki stron umowy. W artykule przedstawiamy najważniejsze kwestie, jakie należy wziąć pod uwagę podczas dzierżawy nieruchomości.

1. Umowa dzierżawy nieruchomości

Umowa dzierżawy nieruchomości powinna zostać sporządzona na piśmie i zawierać m.in.:

– dokładny opis dzierżawionej nieruchomości,
– okres dzierżawy,
– wysokość czynszu oraz sposób jego płatności,
– prawa i obowiązki stron,
– zobowiązanie dzierżawcy do zachowania nieruchomości w należytym stanie,
– zasady korzystania z nieruchomości,
– ewentualne postanowienia dotyczące przedłużenia umowy.

2. Prawa i obowiązki dzierżawcy

Dzierżawca ma prawo do korzystania z dzierżawionej nieruchomości zgodnie z umową oraz do podnajmowania jej w całości lub części, jeśli nie zostało to wykluczone w umowie. Dzierżawca ma obowiązek:

– płacić czasowo wynikający z umowy czynsz,
– przestrzegać zasad korzystania z nieruchomości,
– zachować nieruchomość w należytym stanie,
– nie dokonywać zmian w nieruchomości bez zgody dzierżawcy,
– poinformować dzierżawcę o ewentualnych uszkodzeniach nieruchomości oraz podejmować odpowiednie kroki w celu ich naprawy,
– nie używać nieruchomości do celów zabronionych przez prawo lub umowę dzierżawy.

3. Prawa i obowiązki dzierżawcy

Dzierżawca ma prawo do wynagrodzenia w postaci czynszu, wpłacanego terminowo przez dzierżawcę oraz do zabezpieczenia roszczeń z tytułu umowy dzierżawy. Dzierżawca ma obowiązek:

– przekazać dzierżawcy nieruchomość w stanie zgodnym z umową,
– udzielić dzierżawcy wszelkich informacji dotyczących nieruchomości,
– dokonywać konserwacji i remontów nieruchomości,
– nie naruszać prawa dzierżawcy do nieruchomości,
– nie przyjmować od dzierżawcy korzyści osobistych.

4. Rozwiązanie umowy dzierżawy nieruchomości

Umowa dzierżawy nieruchomości może być rozwiązana w przypadku naruszenia postanowień umowy przez jedną ze stron. Rozwiązanie umowy może nastąpić na wniosek jednej z jej stron, z zachowaniem okresu wypowiedzenia, określonego w umowie. W przypadku braku określenia okresu wypowiedzenia, wynosi on miesiąc, chyba że strony umówiły się inaczej.

5. Przydatne informacje

Przy dzierżawie nieruchomości warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach:

– zawsze zawierać umowę na piśmie,
– dokładnie określić przedmiot dzierżawy oraz czynsz,
– pamiętać o obowiązku zachowania nieruchomości w należytym stanie,
– wymagać wpłaty kaucji na poczet zabezpieczenia wykonania umowy,
– zachować dokumentację związaną z dzierżawą,
– stosować się do zasad wynikających z umowy oraz przepisów prawa.